Voorwaarden Your Local Guide

Totstandkoming van de overeenkomst

1.0
Een overeenkomst komt tot stand indien Your Local Guide de klant een bevestiging stuurt en de klant deze binnen 8 dagen bevestigd.

1.1
Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze voorwaarden voortkomen.

1.2
Your Local Guide behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het programma als hiervoor gegronde redenen zijn ontstaan.

 

Excursiebedrag

2.0
In het excursiebedrag dat in de offerte wordt vermeld, zijn alle in het programma beschreven kosten inbegrepen.

2.1
In het excursiebedrag zijn de kosten van een reis-, annulering- en/of bagageverzekering niet inbegrepen.

2.2
De prijzen die vermeld worden in de offerte zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opmaken van de offerte. Enige prijswijzigingen van derden zijn onder voorbehoud en zullen altijd met de klant worden overlegt.

 

Wijzigingen door de klant

3.0
Wijzigingen door de klant op het definitieve programma kunnen zover dit mogelijk is gehonoreerd worden. Voor deze wijzigingen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Annulering door de klant

4.0
Indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, worden de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen;

  • bij annulering binnen 2 dagen voor de aanvang van het programma wordt 50% van de som in rekening gebracht.
  • bij annulering binnen 24 uur van de aanvang van het programma wordt de totale som in rekening gebracht.

4.1
Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan kosteloos tot 2 dagen doorgegeven worden. Daarna worden administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annulering door Your Local Guide

5.0
Indien door omstandigheden Your Local Guide besluit tot het annuleren van een programma, wordt de klant hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld en worden eventuele betaalde sommen terug betaald.

5.1
Your Local Guide aanvaardt geen aansprakelijk voor reeds gemaakte kosten door de klant, indien een programma niet door kan gaan.

 

Betaling

6.0
Alle kosten zijn exclusief BTW en exclusief reserveringskosten ad € 12,50. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

 

Aansprakelijkheid

7.0
Deelname aan een programma van Your Local Guide geschiedt op eigen risico.

7.1
Conform het artikel in het Burgerlijk Wetboek artikel 46i lid3, is de wet Koop op afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.